Kategoryen

No products in the cart.

Fryske Akademy

Toan 1–18 fan 'e 39 resultaten

Frisians of the early MA
Yn winkelwein
Frisians of the Early Middle Ages
89,00
De Vrije Fries 2020
Yn winkelwein
De Vrije Fries – Deel 100, 2020
19,50
Genealogysk Jierboek 2020
Yn winkelwein
Genealogysk Jierboek 2020
32,50
De takomst fan de frisistyk
Yn winkelwein
De takomst fan de frisistyk
17,50
De vrije Fries 2019
Yn winkelwein
De Vrije Fries, deel 99 – 2019
19,50
Genea jrb 2019
Yn winkelwein
Genealogysk Jierboek 2019
32,50
It Beaken
Yn winkelwein
It Beaken, jiergong 80, nûmer 3/4 – 2018
17,50
Hylper wurdboek
Yn winkelwein
Graet Hylper Wordebook
65,00
It Beaken
Yn winkelwein
It Beaken, jiergong 80, nûmer 1/2 – 2018
17,50
Genealogysk jierboek 2018
Yn winkelwein
Genealogysk Jierboek 2018
29,50
Yn winkelwein
De Vrije Fries 2017
19,50
Yn winkelwein
De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560
35,00
Yn winkelwein
Oudfriese Oorkonden – Oebele Vries
17,50
Yn winkelwein
Genealogysk jierboek 2016
29,50
Yn winkelwein
Fryske Akademy – Three hundred years building history
29,90
Yn winkelwein
Fryske Akademy – trije iuwen bouskiednis
29,90
Yn winkelwein
Sjongenderwize
2,50
Yn winkelwein
Philologia Frisica Anno 2014
27,50
De Afûk is útjouwer fan ferskate wittenskiplik publikaasjes fan de Fryske Akademy. Yn de Afûk-webshop fynst in grut ferskaat oan wurdboeken yn it Fryske en de Fryske streektalen, mar ek útjeften oer Fryske grammatika en oar edukative útjeften.