Kategoryen

No products in the cart.

Weromstjoere of annulearje

Annulearje
It annulearjen fan in bestelling is, salang’t dy noch net ferstjoerd is, fergees. Annulearje jo de bestelling, neidat jo dy krigen hawwe, dan moatte jo it pakket by it besoargjen wegerje. As de Afûk al in betelling fan jo krigen hat, dan sille wy de oankeapsom, nei it yn goede oarder ûntfangen fan wat jo weromstjoerd hawwe, weromstoarte. De ferstjoers- en ferpakkingskosten dy’t makke binne sille dêrop yn mindering brocht wurde (allinnich as jo de bestelling oan de doar wegerje en sûnder te iepenjen wer meinimme litte troch de besoarger).

Weromstjoere
Wolle jo de folsleine bestelling weromstjoere? Artikels dy’t jo al yn ûntfangst nommen hawwe moatte jo weromstjoere nei ûndersteand retoeradres. De Afûk sil de hiele oankeapsom, ynklusyf de berekkene ferstjoers- en ferpakkingskosten, oan jo weromstoarte. De kosten foar it weromstjoeren binne foar jo rekken.

By it weromstjoeren fan in part fan jo bestelling binne de ferstjoers- en ferpakkingskosten ek foar jo rekken. De oankeapsom fan it part fan de bestelling dat jo weromstjoerd hawwe sil weromstoart wurde. Ferstjoers- en ferpakkingskosten wurde yn dat gefal net restituearre.

Alle annulearrings en alle produkten dy’t ruile en weromstjoerd wurde moatte skriftlik oan de Afûk trochjûn wurde. Brûk dêr ús retoerformulier foar of stjoer ús in e-mail. Wy fersykje jo om dêrby yn alle gefallen jo folsleine namme troch te jaan, it bestelnûmer en de artikels dy’t jo annulearje, ruilje of weromstjoere wolle. Om ús klanteservice te ferbetterjen stelle wy it op priis as jo de reden derfan ek neame wolle. Jo binne dêr út soarte konform de wet Koop op afstand net ta ferplichte.

Foar it werombeteljen fan bedraggen dy’t al betelle binne (by foarútbeteljen) hawwe wy ek jo bankrekkennûmer nedich.

Tink derom: it rekkennûmer dat jo opjouwe foar it werombeteljen moat itselde nûmer wêze as it rekkennûmer dêr’t jo de betelling oan de Afûk mei dien hawwe, soks yn ferbân mei eventuele fraude mei werombetellings. Bedraggen dy’t eventueel al betelle binne wurde binnen op syn heechst fjirtjin dagen nei de retoermelding oan jo werombetelle.

Retoeradres
Afûk
Bûterhoeke 3
8911 DH Ljouwert/Leeuwarden