Kategoryen

No products in the cart.

Fryske tekstbuorden en tegeltsjes

Alle 12 resultaten

Yn winkelwein
Boerd ‘Hotel mem, altyd iepen!’
8,95
Yn winkelwein
Boerd ‘As heit it net meitsje kin, dan slagget it gjinien!
8,95
Yn winkelwein
Boerd ‘As pake it net meitsje kin, dan slagget it gjinien!
8,95
Tegel Alle freonen
Yn winkelwein
Friese spreuktegel: Alle freonen binne hjir wolkom
8,50
Tegel Bûter, brea
Yn winkelwein
Friese spreuktegel: Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
8,50
Undersetters spreuken
Yn winkelwein
Onderzetters Friese spreuken
5,95
Yn winkelwein
Friese spreuktegel: Wêr’t wy op ‘e wrâld ek binne oeral skynt deselde sinne
8,50
Yn winkelwein
Friese spreuktegel: Pikerje net it komt dochs oars
8,50
Yn winkelwein
Friese spreuktegel: Moarns let, de hiele dei let
8,50
Yn winkelwein
Friese spreuktegel: Foar de kofje net eamelje.
8,50
Yn winkelwein
Friese spreuktegel: De tiid hâldt gjin skoft.
8,50
Yn winkelwein
Friese spreuktegel: As it net kin sa’t it moat dan moat it mar sa’t it kin
8,50