Kategoryen

No products in the cart.

Berneboeken 0-4

Foarlêze! Dêr begjint it mei! Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle, fersterket de bân mei dyn poppe en/of pjut. Bern dêr’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal.  Hjirby it komplete oanbod fan de moaiste Fryske berneboeken foar bern fan 0 oant 4 jier.

Toan 1–18 fan 'e 125 resultaten

Omke Ûle past op
Yn winkelwein
Omke Ûle past op (ferskynt 5 novimber 2020)
Nij
14,50
Fan de lytse mol miny
Yn winkelwein
Fan de lytse mol, dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten hat – minyboekje
Nij
6,95
Stip lûden op 'e pleats
Yn winkelwein
Stip lûden op ‘e pleats
14,99
Nijntje in ut Franekers
Yn winkelwein
Nijntje in ut Franekers
6,95
Witst wol hoe mâl - karton
Yn winkelwein
Witst wol hoe mâl ik mei dy bin? – Karton
8,95
Tútsje derop
Yn winkelwein
Tútsje derop!
12,50
Akkie op 'e pleats
Yn winkelwein
Akkie op ‘e pleats
7,90
De lytse walfisk
Yn winkelwein
De lytse walfisk
14,99
Tomke en de bijen Bildts
Yn winkelwein
Tomke en de bijen – Bildtse edisy
6,50
Yn winkelwein
Wêr bisto, lytse foks?
7,50
Kening & Kening
Yn winkelwein
Kening & Kening
12,50
Wekker wurde
Yn winkelwein
Wekker wurde!
12,50
Yn winkelwein
It hûs fan Simen
15,50
hasto Oaljefant sjoen
Yn winkelwein
Hasto Oaljefant sjoen?
14,99
It Grutte Foarlêsboek II
Yn winkelwein
It Grutte Foarlêsboek II
22,50
Aete en ame Plús -Hylpers
Yn winkelwein
Aete en ame Plús – yn it Hylpers
6,95
Kikkert en de fallende stjer
Yn winkelwein
Kikkert en de fallende stjer
14,90
Jip en Janneke yn it Frysk
Yn winkelwein
Jip en Janneke yn it Frysk
26,99

Foarlêze en printeboeken
Foarlêze fersterkt de bân mei dyn berntsje en is goed foar it opbouwen fan de wurdskat en fierdere taalûntwikkeling. Foar it twatalich grutbringen fan bern is it aktyf stimulearjen fan de Fryske taal fan de berte ôf belangryk.

Hiel populêr binne de Fryske boekjes fan Tomke, Stip en Jentsje. Mar ek it dikke boek fan de Fryske Jip en Janneke docht it altyd goed.