Kategoryen

No products in the cart.

Fryske produkten

Sykest in typysk Frysk kadootsje? Of wolst in leuk Frysk kaartsje stjoere? In bertekaartsje of jierdeikaartsje yn dyn memmetaal is wol sa persoanlik. By de Afûk fynst Frysk tekstyl, Fryske snypsnaren, Fryske sûvenirs, posters, kaarten en tekstbuorden. Oftewol, de moaiste Fryske produkten.

Toan 1–18 fan 'e 385 resultaten

Skeurkalinder 2022
Yn winkelwein
Skeurkalinder 2022 – Bildts
Nij
15,00
Fryske planisfear
Yn winkelwein
Fryske Planisfear foar Nederlân en België
Nij
12,95
Twa yn ien sjampoo
Yn winkelwein
Twee-in-een Shampoo – Makke yn Fryslân
Nij
3,99
Yn winkelwein
Moaie wurden! (gratis pakketje kaartjes)
Nij
0,00
Yn winkelwein
Krystkaart: krystkrûpke
Nij
1,00
IIsskrabber
Yn winkelwein
IIsskrabber
Nij
1,50
fries sinterklaasliedje
Yn winkelwein
Kaart: Súntsjes gean de hynstefuotsjes (Sinteklaas)
1,00
Poster bistealfabet
Yn winkelwein
Poster A is fan Aapke – Dieren alfabet
15,00
fryske sinteklaas kaart
Yn winkelwein
Kaart: Wa’t leaf is krijt letters (Sinteklaas)
1,00
frisismen herfst
Yn winkelwein
Frisismenkaart: herfst / hjerst
1,00
Jierkalinder 2022
Yn winkelwein
Jierkalinder Fryslân 2022
9,95
omdatst sa leaf west hast
Yn winkelwein
Kaart: Omdatst sa leaf west hast (Sinteklaas)
1,00
Stadsplattegrond Lw
Yn winkelwein
Stadsplattegrond van Leeuwarden
4,95
Fonteinenkaart
Yn winkelwein
11 Fonteinen in de Friese Elfsteden – met fietsknooppunten landkaart
2,95
fryske sinteklaaskaart pyt
Yn winkelwein
Kaart: Pyt soe te fytsen (Sinteklaas)
1,00
Waddenagenda 2022
Yn winkelwein
Werelderfgoed Waddenagenda 2022
14,99
bernegalgen
Yn winkelwein
Friese kinderbretels
9,95
Yn winkelwein
Bûsboekje 2022
7,50

Fryske kaarten en posters
Wat is der no moaier as in kaartsje yn it Frysk stjoere? Folle persoanliker! Wy hawwe de moaiste bertekaartjes, jierdeikaartsjes en leafdeskaartsjes yn ’e webshop.

Sûvenirs
Typysk Fryske sûvenirs lykas in flage foar op ’e fyts en in bôletrompke. Mar ek in kaaihinger, in spjelde en magneten. Alles yn it tema Frysk fansels!

Fryske stikkers
Hasto de populêre FRL stikker foar op ’e auto al? Of in stikker mei de Fryske flagge? Stikkers mei pompebledsjes binne der genôch yn de webshop fan de Afûk.