Kategoryen

No products in the cart.

Afûk boeketip 10

Witst even net watst lêze silst? Sikest in kadootsje en hast ynspiraasje nedich? Of wolst witte wat der krekt ferskynd is? De ‘Afûk boeketip 10′ wurdt alle moannen op ‘e nij gearsteld út bysûndere boeken foar jong en âld.

Alle 10 resultaten

Je mag wel bang zijn
Yn winkelwein
‘Je mag wel bang zijn, maar niet laf’ – De enerverende en noodlottige geschiedenis van de familie Bakker
Nij
23,99
Kievitskoorts
Yn winkelwein
Kievitskoorts, over het rapen van kievitseieren en de kievitenvangst
Nij
17,50
Dûnsje mei de Derwysk
Yn winkelwein
Dûnsje mei de Derwysk
15,00
De Friezen
Yn winkelwein
De Friezen – Een geschiedenis
24,99
Jane Eyre
Yn winkelwein
Jane Eyre – in het Fries
24,90
Sipke fynt in ljipaai
Yn winkelwein
Sipke fynt in ljipaai – Sipke vindt een kievitsei
7,99
Yn winkelwein
Pykje fjouwer
14,95
It bijeboek
Yn winkelwein
It Bijeboek
15,00
Nijntje op 'e buorkerij
Yn winkelwein
Nijntje op ‘e buorkerij
12,50
Het Jabikspaad
Yn winkelwein
Het Jabikspaad – Wandel- en fietsroute van Sint-Jacobiparochie naar Hasselt
15,00

Tips fan de Afûk
De Afûk ferkeapet de moaiste Fryske boeken foar jong en âld. Yn dizze list fynst alle moannen wer in sammeling fan de moaiste, populêrste en bêst ferkochte Fryske boeken. Alle moannen is der wer in nije list mei nije tips.

Foar bern en folwoeksenen
Yn de list binne sawol berneboeken as boeken foar folwoeksenen te finen, tink dêrby oan proaza, poëzy, fiksje en non-fiksje. De list wurdt alle moannen gearstald op basis fan boeken dy’t nij ferskynd binne, boeken dy’t in soad ferkocht wurde of boeken dy’t krekt yn dy moanne poer geskikt binne om te lêzen. Oftewol: de tips fan de Afûk!