Kategoryen

No products in the cart.

Afûk boeketip 10

Witst even net watst lêze silst? Sikest in kadootsje en hast ynspiraasje nedich? Of wolst witte wat der krekt ferskynd is? De ‘Afûk boeketip 10′ wurdt alle moannen op ‘e nij gearsteld út bysûndere boeken foar jong en âld.

Alle 10 resultaten

tomke seizoenen
Yn winkelwein
Tomke en de seizoenen (4 boekjes yn in kassette)
Nij
25,00
Veldwerk
Yn winkelwein
Veldwerk
Nij
14,99
De Nij Nr 2 2020
Yn winkelwein
De Nije – tydskrift Jiergong 2, nr. 2 – 2020
Nij
4,95
Kazematten op de Afsluitdijk
Yn winkelwein
Kazematten op de Afsluitdijk
Nij
22,50
De Raven
Yn winkelwein
De Raven – Facebookroman
Nij
18,50
Silke & Miss Dee
Yn winkelwein
Silke & Miss Dee
14,95
Heksegrytta
Yn winkelwein
Heksegrytta
15,00
Knooppunt Waddenzee
Yn winkelwein
Knooppunt Waddenzee
17,50
Sweltsjes fan Gaast
Yn winkelwein
Sweltsjes fan Gaast
15,00
Stip en syn heit
Yn winkelwein
Stip en syn heit
7,99

Tips fan de Afûk
De Afûk ferkeapet de moaiste Fryske boeken foar jong en âld. Yn dizze list fynst alle moannen wer in sammeling fan de moaiste, populêrste en bêst ferkochte Fryske boeken. Alle moannen is der wer in nije list mei nije tips.

Foar bern en folwoeksenen
Yn de list binne sawol berneboeken as boeken foar folwoeksenen te finen, tink dêrby oan proaza, poëzy, fiksje en non-fiksje. De list wurdt alle moannen gearstald op basis fan boeken dy’t nij ferskynd binne, boeken dy’t in soad ferkocht wurde of boeken dy’t krekt yn dy moanne poer geskikt binne om te lêzen. Oftewol: de tips fan de Afûk!