Kategoryen

No products in the cart.

Afûk boeketip 10

Witst even net watst lêze silst? Sikest in kadootsje en hast ynspiraasje nedich? Of wolst witte wat der krekt ferskynd is? De ‘Afûk boeketip 10′ wurdt alle moannen op ‘e nij gearsteld út bysûndere boeken foar jong en âld.

Alle 10 resultaten

Jorrit en Philo begjinne in klup
Yn winkelwein
Jorrit en Philo begjinne in klup
Nij
14,95
It Blauwe Hûs
Yn winkelwein
It Blauwe Hûs – stripferhaal
14,95
Stip lûden op 'e pleats
Yn winkelwein
Stip lûden op ‘e pleats
14,99
It iene hellet it oare út
Yn winkelwein
It iene hellet it oare út (assosjaasjeroman)
18,95
Simke de Specht
Yn winkelwein
Simke de Specht en het geheimzinnige landhuis
15,00
En it hie sa moai wêze kinnen
Yn winkelwein
En it hie sa moai wêze kinnen – Trije novellen
19,90
Witst wol hoe mâl - karton
Yn winkelwein
Witst wol hoe mâl ik mei dy bin? – Karton
8,95
Waddenwolf
Yn winkelwein
Waddenwolf
22,50
Heit en ik
Yn winkelwein
Heit en ik
12,50
Rondje wandelen in Friesland
Yn winkelwein
Rondje wandelen in Friesland
7,99

Tips fan de Afûk
De Afûk ferkeapet de moaiste Fryske boeken foar jong en âld. Yn dizze list fynst alle moannen wer in sammeling fan de moaiste, populêrste en bêst ferkochte Fryske boeken. Alle moannen is der wer in nije list mei nije tips.

Foar bern en folwoeksenen
Yn de list binne sawol berneboeken as boeken foar folwoeksenen te finen, tink dêrby oan proaza, poëzy, fiksje en non-fiksje. De list wurdt alle moannen gearstald op basis fan boeken dy’t nij ferskynd binne, boeken dy’t in soad ferkocht wurde of boeken dy’t krekt yn dy moanne poer geskikt binne om te lêzen. Oftewol: de tips fan de Afûk!