Kategoryen

No products in the cart.

Genealogysk Jierboek 2022

Redaksje: Ype Brouwers e.o.

37,50

Details

Ynhâld fan it Genealogysk Jierboek 2022:

Nico v.d. Woude                                 De Friese komaf van Meindert Hobbema

Jan T. Annema en Ype Brouwers   Franckena van Ooststellingwerf

Jelle de Jong                                       Franckena van Weststellingwerf

Onno Hellinga, Pieter Nieuwland  Aysma, Lauta van Aysma

en André Buwalda

Fryske Rie foar Heraldyk                Wapenregistraasje

Author : Redaksje: Ype Brouwers e.o. ISBN : 9789493318014 New label : 1 Pages : 415 Language : Nederlands Publisher : Afûk/Fryske Akademy Format : Softcover Kategory: , , .