Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Genealogysk Jierboek 2022

Redaksje: Ype Brouwers e.o.

37,50

Details

Inhoud van het Genealogysk Jierboek 2022:

Nico van der Woude                          De Friese komaf van Meindert Hobbema

Jan T. Annema en Ype Brouwers   Franckena van Ooststellingwerf

Jelle de Jong                                       Franckena van Weststellingwerf

Onno Hellinga, Pieter nieuwland   Aysma, Lauta van Aysma

en André Buwalda

Fryske Rie foar Heraldyk                 Wapenregistraasje

 

Author : Redaksje: Ype Brouwers e.o. ISBN : 9789493318014 New label : 1 Pages : 415 Language : Nederlands Publisher : Afûk/Fryske Akademy Format : Softcover Categorie: , , .