Categorieën

Geen producten in je winkelmand.

Fryske Akademy

De Afûk is uitgever van diverse wetenschappelijke publicaties van de Fryske Akademy. In de Afûk-webshop vind je woordenboeken in het Fries en de Friese streektalen, maar ook uitgaven over de Friese grammatica en andere educatieve uitgaven.

Toon 1–18 van de 39 resultaten

Frisians of the early MA
In winkelmand
Frisians of the Early Middle Ages
89,00
De Vrije Fries 2020
In winkelmand
De Vrije Fries – Deel 100, 2020
19,50
Genealogysk Jierboek 2020
In winkelmand
Genealogysk Jierboek 2020
32,50
De takomst fan de frisistyk
In winkelmand
De takomst fan de frisistyk
17,50
De vrije Fries 2019
In winkelmand
De Vrije Fries, deel 99 – 2019
19,50
Genea jrb 2019
In winkelmand
Genealogysk Jierboek 2019
32,50
It Beaken
In winkelmand
It Beaken, jiergong 80, nûmer 3/4 – 2018
17,50
Hylper wurdboek
In winkelmand
Graet Hylper Wordebook
65,00
It Beaken
In winkelmand
It Beaken, jiergong 80, nûmer 1/2 – 2018
17,50
Genealogysk jierboek 2018
In winkelmand
Genealogysk Jierboek 2018
29,50
In winkelmand
De Vrije Fries 2017
19,50
In winkelmand
De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560
35,00
In winkelmand
Oudfriese Oorkonden – Oebele Vries
17,50
In winkelmand
Genealogysk jierboek 2016
29,50
In winkelmand
Fryske Akademy – Three hundred years building history
29,90
In winkelmand
Fryske Akademy – trije iuwen bouskiednis
29,90
In winkelmand
Sjongenderwize
2,50
In winkelmand
Philologia Frisica Anno 2014
27,50
De Afûk is útjouwer fan ferskate wittenskiplik publikaasjes fan de Fryske Akademy. Yn de Afûk-webshop fynst in grut ferskaat oan wurdboeken yn it Fryske en de Fryske streektalen, mar ek útjeften oer Fryske grammatika en oar edukative útjeften.