Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Stip (De Friese Dribbel)

Stip is een hondje uit de kinderboekenreeks van Eric Hill. In het Nederlands wordt hij Dribbel genoemd en in het engels Spot.

Het werd voor het eerst uitgegeven in 1980 met het tegenwoordig beroemde “kijk achter de flap”-idee. In totaal zijn er wereldwijd meer dan vier miljoen exemplaren van ‘Waar is Dribbel?’ gedrukt.

Zijn avonturen zijn vertaald in meer dan 65 talen – waaronder het Bretons, het Welsh en natuurlijk in het Fries. Er zijn meer dan 75 verschillende boeken van Dribbel verschenen. In totaal zijn er over de hele wereld meer dan veertig miljoen Dribbel-boeken gedrukt en wordt de boeken in meer dan honderd verschillende landen uitgebracht.

De boekjes die in het Fries zijn verschenen en momenteel te koop zijn, zijn hier te vinden.

Toont alle 12 resultaten

Aanbieding
Oorspronkelijke prijs was: €7,99.Huidige prijs is: €5,00.
Stip is in hûntsje út de berneboekerige fan Eric Hill. Yn it Hollânsk wurdt er 'Dribbel' neamd en yn it ingels 'Spot'.It waard foar it earst útjûn yn 1980 mei it hjoed de dei ferneamde "sjoch achter it flapke"-idee. Yn totaal binne der oer de hiele wrâld mear as fjouwer miljoen eksimplaren fan 'Stip' ferkocht. Syn aventoeren binne oersetten yn mear as 65 talen, wêrûnder yn it Bretonsk, it Welsh en fansels it Frysk. Der binne mear as 75 ferskillende boeken fan 'Stip' ferskynd. Yn totaal binne der oer de hiele wrâld mear as fjirtich miljoen Stip-boeken printe en wurde de boeken yn mear as hûndert ferskillende lannen útbrocht.De boekjes dy't yn it Frysk ferskynd binne en op dit stuit te krijen binne, binne hjir te finen.