Kategoryen

DichtbondelsToan 19–36 fan 'e 105 resultaten

Yn winkelwein
Poetic Potatoes/Poetry in Potato Bags
5,00
Yn winkelwein
Het metrum van de voetstap /The Metrical Footstep – Poëzieroute Leeuwarden
10,00
Yn winkelwein
Famke fan snie – gedichten
15,00
Leafste leave
Yn winkelwein
Leafste leave
8,95
Yn winkelwein
Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok
18,50
Yn winkelwein
Twintig liefdes een Saudade/Tweintich leafdes in Saudade
15,00
Yn winkelwein
Koarde fan ‘e tiid – beart oosterhaven
12,00
Yn winkelwein
Zwerven in Fryslân – varen, fietsen en wandelen
10,00
Yn winkelwein
Koproer
15,00
Yn winkelwein
Kurvend oer de kromten – Friese Sportgedichten
14,95
Yn winkelwein
Wêzen, gedichten Janna van der Meer
12,50
Yn winkelwein
Marije Roorda- In spantou om ‘e tiid
12,00
Yn winkelwein
Oan dy tinke
15,00
Yn winkelwein
As de dize brekt / Als de ochtend gloort
15,00
Yn winkelwein
Het vaderpaard / It faderpaard – Tsjêbbe Hettinga
49,99
Yn winkelwein
Ynbyld – Elske Kampen
17,50
Yn winkelwein
Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn see – e-book
9,95
Tsjilp
Yn winkelwein
Tsjilp! – 25 fûgelgedichten
14,50