Kategoryen

No products in the cart.

De Raven en oare oersettingen - Audioboek

Ferskaat dichters

12,00

Details

D.A. Tamminga (1909-2002), dy’t njonken in grut en oertsjûgjend eigen oeuvre ek gâns oersettingen út oare talen op syn namme brocht hat, publisearre yn 1949 ta betinking fan E.A. Poe syn 100ste stjerdei syn oersetting fan The Raven yn it spesjale Poe-nûmer fan De Tsjerne. Dy oersetting komt de sombere glâns en de sonoare lûding fan it orizjineel mear benei as hokker oare oersetting ús bekend. (Freark Dam yn 1984)

Neist De Raven binne de oersettingen fan njoggen koartere en ien langer gedicht út de wrâldliteratuer opnommen. U.o. De stâlfeint en de Dea (P.N. van Eyck), De Albatros (Charles Baudelaire) en In Winterferhaal (Dylan Thomas).

Foarlêzen troch Goffe Jensma.

Author : Ferskaat dichters ISBN : 9789460381553 New label : 1 Language : Frysk Publisher : Audiofrysk Format : Audioboek - cd Translator : D.A. Tamminga e.o. Kategory: , , , , .