Kategoryen

No products in the cart.

De manigeyske twaspjalt - gedichten

Pier Boorsma

12,00

Details

Ik lies de altyd positive gedichten fan Obe Postma. Ik tocht: soe it libben Postma, dy’t syn hiele libben bij syn suster wenne en nea in homoseksuele relaasje hie, nea benearre ha? Je lêze der neat oer.

Ik tocht: bij mij sil it oars. De absurditeit en skaadkanten fan it libben sa’t dy foarkomme yn it wurk fan Bukowski en oare beatdichters steane mij dúdlik foar eagen en ha mij fierhinne foarme. Dy eleminten komme neist de goede kanten fan it libben yn dizze bondel ta utering.

Author : Pier Boorsma ISBN : 9789074516549 New label : 1 Pages : 28 Language : Frysk Publisher : Hispel Format : Softcover Kategory: , , .