Kategoryen

No products in the cart.

Lêspakket D Berneboeke-ambassadeur

75,00

Details

De Berneboeke-ambassadeur kiest alle jierren in tal Fryske berne- en jongereinboeken, foar alle leeftiden, dy’t sy graach ekstra yn it sintsje sette wol. It binne bysûndere boeken dy’t in grut Frysk taaleigen biede, plezierich (foar)lêze of tige gaadlik binne foar allerhande kreative of taalkundige ferwurkingsopdrachten.

Sy binne mei-inoar te bestellen as Lêspakket D mei in spesjale koarting. By elke titel is in lesbrief makke, dy’t fergees te downloaden is:https://berneboekeambassadeur.frl/leskoffer/

Allinne te bestellen foar skoallen.

Lêspakket D:

1) It neidiel fan ‘e twifel – I.E. Bloem

2) Hero – Martha Attema

3) De Keet fan Annawâld – Freddy Scheltema

4) De Weddenskip – Lida Dykstra

5) Fete – Skelte Siweris Braaksma (is útferkocht, wurdt no In Wrâldreis yn 80 dagen – Strip)