Kategoryen

No products in the cart.

Lêspakket C Berneboeke-ambassadeur

150,00

Details

De Berneboeke-ambassadeur kiest alle jierren tsien Fryske berneboeken, foar alle leeftiden, dy’t sy graach ekstra yn it sintsje sette wol. It binne bysûndere boeken dy’t in grut Frysk taaleigen biede, plezierich (foar)lêze of tige gaadlik binne foar allerhande kreative of taalkundige ferwurkingsopdrachten.

Sy binne mei-inoar te bestellen yn it Lêspakket C, mei in spesjale koarting.
By eltse titel is in lesbrief makke, dy’t fergees te downloaden is op dizze website: https://berneboekeambassadeur.frl/leskoffer/

Allinne te bestellen foar skoallen.

Lêspakket C:

  1. Oekebakke Boem – Lida Dykstra
  2. By beppe útfanhûs – Mirjam van Houten
  3. Prinses Pompebledsje – Barbara de Ruiter
  4. Wat in ein! – Jan Schotanus
  5. Jorrit & Philo begjinne in klup – Thys Wadman
  6. Teltsjes fan Tellegen – Toon Tellegen
  7. It ferbeane boek – Hanneke de Jong
  8. Hero – Martha Attema
  9. As ik letter grut bin – Berber Spliethoff
  10. De weddenskip – Lida Dykstra