Kategoryen

No products in the cart.

Lêskoffer 2020 Berneboeke-ambassadeur

135,00

Details

De Berneboeke-ambassadeur kiest alle jierren tsien Fryske berneboeken, foar alle leeftiden, dy’t sy graach ekstra yn it sintsje sette wol. It binne bysûndere boeken dy’t in grut Frysk taaleigen biede, plezierich (foar)lêze of tige gaadlik binne foar allerhande kreative of taalkundige ferwurkingsopdrachten.

Sy binne mei-inoar te bestellen yn de Lêskoffer, mei in spesjale koarting.
By eltse titel is in lesbrief makke, dy’t fergees te downloaden is op dizze website: https://berneboekeambassadeur.frl/leskoffer/

Allinne te bestellen foar skoallen.

Lêskoffer 2020:

Skattich – Lida Dykstra (boek is útferkocht, yn oerlis in oar boek útsykje)
De bisteboel fan Omke Roel – Thys Wadman/Hindrik van der Meer (boek is útferkocht, yn oerlis in oar boek útsykje)
De toverangel fan Ate – Jurjen van der Meer
Tije – Mirjam van Houten
Sirkus Pem en de ûlewapper – Mindert Wijnstra
Poezy – It leafst bin ik in fûgel – ferskate skriuwers
De Kening fan juster – Paul van Dijk
Wenje yn in skilderij – Lida Dykstra
Heksegrytta – Hanneke de Jong
Silke & miss Dee – Baukje Wytsma