Kategoryen

No products in the cart.

Fryske produkten

Sykest in typysk Frysk kadootsje? Of wolst in leuk Frysk kaartsje stjoere? In bertekaartsje of jierdeikaartsje yn dyn memmetaal is wol sa persoanlik. By de Afûk fynst Frysk tekstyl, Fryske snypsnaren, Fryske sûvenirs, posters, kaarten en tekstbuorden. Oftewol, de moaiste Fryske produkten.

Toan 73–90 fan 'e 384 resultaten

Mok beppe
Yn winkelwein
Mok Beppe
6,95
mok pake
Yn winkelwein
Mok Pake
6,95
Suze nane poppe
Yn winkelwein
Poster A4 Frysk Fries – Suze nane poppe
2,50
noch eefkes trochsette
Yn winkelwein
Kaart: noch eefkes trochsette
1,00
Yn winkelwein
Poster A4 Frysk Fries – Oant de moanne en wer werom
2,50
Undersetters fûgels
Yn winkelwein
Onderzetters Weidevogels
4,95
Frysk puntflachje
Yn winkelwein
Frysk puntflachje
3,75
Dikke tút!
Yn winkelwein
Kaart: Dikke tút!
1,00
sa fier as de moanne
Yn winkelwein
Kaart: Sa fier as de moanne
1,00
Yn winkelwein
Krystkaart: In hiel gelokkich nijjier (gedicht)
1,00
poeske mau
Yn winkelwein
Poster A4 Frysk Fries – Poeske mau (rôs)
2,50
Yn winkelwein
Poster A4 Frysk Fries – Dream grut lytse man (lama)
2,50
olifant
Yn winkelwein
Notitieboek A5 zachte kaft: Uit ‘van Mug tot Olifant’, Ingrid & Dieter Schubert
7,99
Yn winkelwein
Boerd ‘As heit it net meitsje kin, dan slagget it gjinien!
8,95
Yn winkelwein
Tomke rútstikkers
1,50
gelok sit yn in lyts romperke
Yn winkelwein
Kaart: Gelok sit yn in lyts romperke
1,00
Noflik fanalles
Yn winkelwein
Krystkaart: Noflik fanalles en in lokkich altyd
1,00
pippi langkous in het fries
Yn winkelwein
Kaart: Ik ha it noch noait dien (Pippi Langkous)
1,00

Fryske kaarten en posters
Wat is der no moaier as in kaartsje yn it Frysk stjoere? Folle persoanliker! Wy hawwe de moaiste bertekaartjes, jierdeikaartsjes en leafdeskaartsjes yn ’e webshop.

Sûvenirs
Typysk Fryske sûvenirs lykas in flage foar op ’e fyts en in bôletrompke. Mar ek in kaaihinger, in spjelde en magneten. Alles yn it tema Frysk fansels!

Fryske stikkers
Hasto de populêre FRL stikker foar op ’e auto al? Of in stikker mei de Fryske flagge? Stikkers mei pompebledsjes binne der genôch yn de webshop fan de Afûk.