Kategoryen

No products in the cart.

Fryske produkten

Sykest in typysk Frysk kadootsje? Of wolst in leuk Frysk kaartsje stjoere? In bertekaartsje of jierdeikaartsje yn dyn memmetaal is wol sa persoanlik. By de Afûk fynst Frysk tekstyl, Fryske snypsnaren, Fryske sûvenirs, posters, kaarten en tekstbuorden. Oftewol, de moaiste Fryske produkten.

Toan 37–54 fan 'e 390 resultaten

Wadden kalender 2022B
Yn winkelwein
Wadden – kalender, calendar, calendrier 2022
9,99
sleutelhanger mem
Yn winkelwein
Kaaihinger Mem (mei Fryske flagge)
2,95
strânljip
Yn winkelwein
Kaart: Strânljip
1,75
gershipper
Yn winkelwein
Kaart: Gershipper
1,75
Yn winkelwein
Kaart: Skries
1,75
guos
Yn winkelwein
Kaart: Guos
1,75
Friese kofferlabel
Yn winkelwein
Kofferlabel ‘Wat binne wy moai fuort net?’
3,99
Kunstkalender Sietse Wiersma
Yn winkelwein
Kunstkalender Sietse Wiersma
24,95
earrebarre
Yn winkelwein
Kaart: Earrebarre (rôs)
1,75
Yn winkelwein
Kaart: Earrebarre (grien)
1,75
kaart foar mem
Yn winkelwein
Kaart: Hoi Mem! (rôze kaart)
1,00
Poster met Fries slaapliedje
Yn winkelwein
Poster A4 Frysk Fries – Ik sil sliepe leave Hear
2,50
cap bloemen
Yn winkelwein
Pet Fryslân – Bloemen
14,95
flinter
Yn winkelwein
Kaart: Keningin fan de greide (flinter)
1,75
memmedei
Yn winkelwein
Kaart mei gedicht foar memmedei
1,00
friese kaart voorjaar
Yn winkelwein
Kaart: Hoi maitiid!
1,00
Kaarten Reading in Art
Yn winkelwein
Kaarten Reading in Art
8,99
kaart hoi pake en beppe
Yn winkelwein
Kaart: Hoi pake & beppe!
1,00

Fryske kaarten en posters
Wat is der no moaier as in kaartsje yn it Frysk stjoere? Folle persoanliker! Wy hawwe de moaiste bertekaartjes, jierdeikaartsjes en leafdeskaartsjes yn ’e webshop.

Sûvenirs
Typysk Fryske sûvenirs lykas in flage foar op ’e fyts en in bôletrompke. Mar ek in kaaihinger, in spjelde en magneten. Alles yn it tema Frysk fansels!

Fryske stikkers
Hasto de populêre FRL stikker foar op ’e auto al? Of in stikker mei de Fryske flagge? Stikkers mei pompebledsjes binne der genôch yn de webshop fan de Afûk.