Kategoryen

No products in the cart.

heit en mem feestdagen-edysje (e-magazine)

0,00

Details

Neist de gewoane heit&mem ha wy dit jier ha wy in ekstra online kadootsje foar jim; in heit&mem feestdagen-edysje! Mei dêryn prachtige wintergedichten en -ferhalen, fijne boeketips, grappige bernepraatsjes, leave foto’s fan bern mei harren bear, desimbertips foar bern dy’t gefoelich binne foar al dy prikkels en Fryske sinteklaasgedichten dy’tst sa oernimme kinst.

Mar ek it fertrietige mar moedige ferhaal fan de famylje Bierma, dy’t dit jier desimber fiere moatte sûnder harren leave Diemer. (3)

Download fergees ús earste echte feestdagen-edysje en sykje fuort in pear moaie krystkadootsjes út!

(nei de bestelling kinst de heit&mem dellade)

In protte lêswille tawinske!