Kategoryen

No products in the cart.

Lês-mar-foar-wiken

Fan 11 o/m 29 septimber binne de ‘Lês-mar-foar-wiken’! Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen: oan pjutten út it nije Tomke-boekje en oan de âldere bern (4-8 jier) út it nije Keimpe-boekje. De Tomke-boekjes ha dit jier as tema ‘wetter’ en by Keimpe giet it oer ‘By ús thús’. De boekjes wurde nei it foarlêzen fergees útdield oan de bern. Fansels kin der ek út oare moaie Fryske berneboeken foarlêzen wurde!

Hjirûnder ha wy in oantal boeken set dy’t mei de tema’s ‘wetter’ en ‘thús’ te krijen ha. Foar noch mear foarlêswille!

Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer de Lês-mar-foar-wiken.

Sjoch foar mear boeketips dy’t passe by it tema ‘thús’ ek ris yn de kategory ‘Berneboekewike 2023‘. It tema fan de ‘Kinderboekenweek’ yn oktober yn Nederlân is nammentlik ‘Bij mij thuis’.

Alle 15 resultaten