Kategoryen

No products in the cart.

Kado's foar de feestdagen

Noflike lêsdagen!
It is alwer hast krysttiid. Sikest noch in orizjineel kado? Ferras dyn leafsten en tink ris oan in moai Frysk boek. Of sykje wat leuks út foar dysels! Want desimber is dé tiid foar noflike lêsdagen!

Ferlanglist
Foar de aksje ‘Doch in boek kado!’ hat de Afûk foar de krystdagen de aldermoaiste Fryske boeken foar dy op in rychje setten yn in ferlanglist. Jong of âld: foar elk sit der wat by! De ferlanglist stie sneon 4 desimber yn de Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad. Of: download de ferlanglist hjir.

Ast dyn boeken bestelst mei de ferlanglist, betellest gjin ferstjoerskosten. Print de ferlanglist út en krús oan hokker boeken asto kado jaan wolst. Folje dyn gegevens yn en stjoer ’m op nei de Afûk Fryske boek- en kadowinkel: Bûterhoeke 3, 8911 DH, Ljouwert. Ferjit net om in postsegel te plakken. Wy stjoere dyn bestelling (mei in rekken) dan sa gau as mooglik nei dy ta.
(Dizze aksje jildt allinne foar ferstjoeren binnen Nederlân.)

Toan 1–18 fan 'e 78 resultaten