Kategoryen

No products in the cart.

Genealogysk jierboek 2016

29,50

Details

Genealogysk Jierboek 2016

Ynhâld  / Inhoud:

Pieter Nieuwland                De Valk 
Wytse Tjoelker                     In santjende iuws boerelaach yn Duerswâld/Bakkefean, mei patriottys neiteam 
Henk Zeinstra                       De Fryske kertieren fan Petrus Jozef Sijtse de Jong
Otto Schutte                         Kwartieren van de echtelieden Seerp Fransen (Donia, ex matre Tania) en Wytske Fransen (ex matre Tania), in parentelen 
Fryske Rie foar                    Wapenregistraasje
Heraldyk         

Frysk en Nederlânsk, paperback, 277 siden, Fryske Akademy/Afûk

ISBN : Kategory: , , .

Relatearre produkten