Kategoryen

No products in the cart.

Frozen moonlight yn myn hannen

Josse de Haan

27,50

Details

Wurk fan de lêste fiif jier, meast yn it Frysk, mar ek yn it Nederlânsk en yn it Ingelsk: resinsjes, literatuerkritiken, polemiken, skôgingen, poëzy, anarkys (fisuele Guon stikken binne earder ferskynd, û.o. yn literêre tydskriften, oaren binne nij.
It boek befettet in nijsgjirrich stikje literatuerhistoarje en jout in oersjoch fan alle ferskillende soarten literatuer dy’t Josse de Haan beoefenet. It jout dêrmei in goed byld fan dy ferskillende literêre sjenres en lit sjen wat hy mei literatuer dwaan kin.

Yn in ynterview haw ik ris sein dat it meitsjen fan in keunstwurk – in roman yn myn gefal – foar my de legitimaasje foarmet fan myn bestean. Mei oare wurden, ik ûntlien myn identiteit foar in part oan myn literêre libben. Myn fundamintele wissichheid oer myn eigen plak en rol yn de wrâld – myn persoanlikheid sis mar – hat te krijen mei myn profesje as skriuwer.
De persoanlikheid fan in minske hat ek altiten te krijen mei it ferline, mei dielen fan âlde foarmen dy’t noch tige weardefol binne, en foar in part bepale wat immen docht en tinkt, hoe’t er praat en eventueel skriuwt.
Yn dat geheel is de memmetaal fan eminint belang – de taal dy’t de wrâld iepentearde, dêr’t de wrâld yn ûntdutsen waard. De memmetaal foarmet in wichtich diel fan de identiteit, fan de persoanlikheid – in ynstrumint dêr’t gefoel en wrâld mei beneamd wurde kinne. Ast gjin memmetaal hast – itselde jildt foar lju sûnder mem, heit of beide – misto in wêzentlik part fan dyn bestean.

Author : Josse de Haan ISBN : 9789089545374 Pages : 300 Language : Engels, Frysk, Nederlands Publisher : Elikser Format : paperback Kategory: , .

Relatearre produkten

Oanbieding
Original price was: €17,50.Current price is: €5,00.