Kategoryen

No products in the cart.

Nationale voorleesdagen

Fan 24 jannewaris o/m 3 febrewaris binne it wer de ‘Nationale Voorleesdagen’. Yn dy perioade is der ekstra omtinken foar it foarlêzen oan bern fan 0 o/m 6 jier. Yn de biblioteken leit der yn dizze perioade foar alle pjutten in fergees Tomke-boekje klear! Ek is der wer in Fryske lesbrief makke by it printeboek fan dit jier: ‘Help! In Ferrassing!’. Soad foarlêswille!

Alle 10 resultaten