Kategoryen

No products in the cart.

Ta him dyn begearte

Ypk fan der Fear

23,50

Details

Ta him dyn begearte jout it ferhaal fan Hylck, dochter fan in earme feantersfamylje fan de Kúnder. Hja wurdt as faam útbestege op Stoffelsma’s pleats yn Gaasterlân. Boer Barre Stoffelsma ferballet de leafdesrelaasje tusken Hylck en syn soan Siertsje. Hy twingt Siertsje ta in houlik mei Hinke, in frou út in ryk boerelaach, mar mei in miswoeksen lea. Hylck moat fierder mei de boerefeint Gerke foar wa’t se gjin leafde opbringe kin. Hylck bliuwt in bûtensteander yn de mienskip.
Ta him dyn begearte wie de earste fan in rige romans dy’t Lipkje Post-Beuckens skreau ûnder it pseudonym Ypk fan der Fear. It boek tsjûget fan har grutte leafde foar Gaasterlân.

Dizze útjefte is de werútjefte fan de fjirde printing út 1999. It neiwurd is fan Ph.H. Breuker.

Author : Ypk fan der Fear ISBN : 9789089541826 Pages : 432 Language : Frysk Publisher : Elikser Format : paperback Kategory: , , .