Kategoryen

No products in the cart.

Reinke In lytse skiednis fan in grutte frou

12,50

Details

Reinke

In lytse skiednis fan in grutte frou

De Waadhoeke yn it midden fan de njoggentjinde iuw. Yn in lyts herberchje oan de seedyk wurdt yn 1844 in famke berne. Reinke Heeringa is har namme. Har heit is fisker en kastlein. As Reinke fiif jier is stjert har mem yn it kreambêd. Fiif jier letter trout heit op’e nij.

Reinke is grut en sterk foar har leeftyd en wurdt al rillegau ynset foar swier wurk.Nei twa mislearre leafdes bliuwt hja nei it ferstjerren fan har heit en styfmem allinnich achter. Nei in frjemde misstap rekket hja hieltyd mear oan de drank. AIles rekket yn ferfal en it spul wurdt ferkocht. De nije eigner, dy’t ûnmeilydsum is, ‘keapet’ Reinke der by. As hja fiif jier letter mei de famylje nei in pleats oan de Hoarnestreek ferhuzet, lit de boer him noch ien kear fan syn wreedste kant sjen.

Dit is it ferhaal fan in frou dy’t, troch har skiednis en har wêzen, net paste yn de mal dy’t har tiid foar har getten hie, ek al woe se it noch sa graach.

Skriuwer: Neeltje Bonnema

Utjouwerij Bornmeer

ISBN 9789056154257

94 siden, paperback