Kategoryen

No products in the cart.

Ljippen, lân en leafde

Sake P. Roodbergen

19,50

Details

Ljipaaisykjen is skitterjend wurk is. It is genietsjen. Oer de belibbing fan dy âlde tradysje giet dit boek. Ljippen lân en leafde is in boek oer it aaisykjen yn de royale breedte fan de pet én de wet. It rekket oan in grut tal aspekten fan it ljipaaisykjen fan eartiids en no. Yn de yndieling is net útgongen fan in gronologyske oanpak, de wichtichste reade lijn is dy fan de seizoenen. We folgje de ljip troch it jier hinne. It boek besiket net allinnich de sfear priuwe te litten fan it yn it fjild wêzen, mar giet ek yn op de technyk fan it aaisykjen