Kategoryen

No products in the cart.

Nij

Kwartet De Letterfretter

(kwartet De Letterfretter)


9,95

Details

De Letterfretter is sljocht op Fryske lûden (klinkers) sa as de â, de oa, de ii en al dy oaren.

Helpsto him om de wurden mei itselde lûd byelkoar te sykjen?

Hast se alle fjouwer? Dan hast in kwartet én tagelyk de komplete yllustraasje út it boek De Letterfretter fan Lida Dykstra, dêr ‘st alle lûden yn it Frysk yn fine kinst.

 

@yllustraasjes Berber van den Brink

foarmjouwing Jelmer van der Meulen

afuk.frl

deletterfretter.frl