Kategoryen

No products in the cart.

Ik bliuw by dy

Smriti Halls

14,99

Details

Wêr’tsto ek hinne giest, ik bin derby. Watsto ek dochst, ik bliuw by dy.

It is hiel fijn om goeie freonen te hawwen om alles mei te dielen. Mar soms, hiel soms, kin it wolris wat… euh… te bot wêze.

In bearegoed, -grappich en -leaf boek oer alles wat freonskip betsjutte kin, foar alle freonen op ‘e wrâld.

Besjoch hjir in filmke fan de Tjitsfloch wêryn dit boek foarlêzen wurdt.


Berber Braaksma: “In skitterjend boek oer in tema dat altyd aktueel is en bliuwt. It is foar jong en âld en ik soe it elkenien oanriede!” Lês hjir de folsleine resinsje fan Berber.

Anke Dijkstra: “De yllustraasjes bringe de emoasjes fan bear en iikhoarntsje goed oer. As folwoeksene fiele je mei bear mei, dy’t alles sa goed bedoelt, en begripe je syn teloarstelling. En ek mei it lytse iikhoarntsje fiele je mei, foar wa’t de freonskip wat benearjend wurdt. Dy’t mei muoite syn grinzen oanjout, dan dochs syn freon mist en it dan wer goedmeitsje wol. It binne minsklike situaasjes, dêr’t wy ús allegear yn werkenne.” Lês hjir de folsleine resinsje fan Anke.

Fleur de Vries: “It tema fan it boek kin bern helpe by it begripen fan in soms wat dreech ûnderwerp lykas freonskip. It ferhaal lit op in leafdefolle en grappige manier sjen hoe lestich mar ek hoe moai freonskippen wêze kinne en dat je der úteinlik altyd foar inoar wêze moatte. It ûnderwerp fan it boek is net allinnich mar moai, mar ek noch tiidleas. Dit is echt in boek dat bern letter ek noch oan harren eigen bern foarlêze kinne.” Lês hjir de folsleine resinsje fan Fleur.

Author : Smriti Halls ISBN : 9789493159464 New label : 1 Pages : 40 Publisher : Afûk Language : Frysk Format : ynbûn Translator : Hermien van der Meer Illustrator : Steve Small Kategory: , , , , , , .