Kategoryen

No products in the cart.

Oanbieding!
Oanbieding

Genealogysk Jierboek 2012

Ferskate skriuwers

Original price was: €33,50.Current price is: €5,00.

Details

Melle Koopmans – Yn memoriam Reid van der Ley en Jarich Renema

Mr. O. Schutte – Kwartierstaat van de kinderen van Jacob Simon Kuipers (overl. 1779) en Maria Esges (overl. 1782), Doopsgezinden te Harlingen, in parentelen

Jarich Renema – Parenteel Bocke Bockes

Jan T. Anema, – Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans, Peter Nieuwland fjouwer stagen út itselde laach En Simon Wierstra

Fryske Rie foar – Wapenregistraasje
Heraldyk