Kategoryen

No products in the cart.

De Winskhoed fan Fortunatus - De Wenshoed van Fortunatus

Waling Dykstra

19,95

Details

Waling Dykstra (1821-1914) wie de belangrykste realistyske Fryske skriuwer fan de njoggentjinde iuw. Syn betide ferhalesyklus De Winskhoed fan Fortunatus út de earste helte fan de fyftiger jierren wurdt mei dizze twatalige útjefte foar it earst yn boekfoarm publisearre. Dykstra lit syn alter ego Japik Japiks ûnder it Fryske doarpsfolk op syk gean nei de ‘condition humaine’. Ungemurken beharket er harren petearen, hy weeft ôf mei de romantyk en jout as skriuwer krityk en advys foar in better, lokkiger libben.

Literatuerûndersiker Abe de Vries brocht de ferhalen yn in justjes modernisearre Fryske stavering byinoar en fersoarge ek de oersetting nei it Nederlânsk en in ynlieding op it wurk.

Author : Waling Dykstra ISBN : 9789083269443 New label : 1 Pages : 284 Language : Frysk Nederlânsk Publisher : De Ryp Format : ynbûn Translator : Abe de Vries Category: , , .