Kategoryen

No products in the cart.

De Traveliers: Fûgelfrij yn de canyon - Audioboek

Jan Schotanus

11,00

Details

Lústerboek

Der klinkt in lûde knal. “Hat dy fint in pistoal!?” Jelle wurdt bleek om ‘e holle. “Ik wol hjirwei!” “Nee, stil!” In doar slacht ticht. Hidde en Jelle meitsje har sa lyts mooglik. Se hearre de man praten. Se kinne it net ferstean, mar syn stim klinkt lilk. Hy rint hinne en wer. “Tsjin wa praat er? Is der nóch ien?”systeret hidde. “Of bellet er?” Se hâlde de siken yn en ha de earen op skerp.

De Traveliers, in nije searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhande projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr’t it aventoer om ‘e hoeke leit.

Foarlêzen troch de skriuwer

2 cd’s