Kategoryen

No products in the cart.

De Striid fan de Kat en de Mûzen

Klaas Bruinsma

17,50

Details

De striid fan de Kat en de Mûzen, ek wol de Katomyomachia neamd, is in komysk drama, skreaun om 1150 hinne toch de Byzantynse skriuwer Theodoros Pródromos. It wie eins net bedoeld om opfierd te wurden mar mear om te lêzen. Men fynt hjir ferwizings nei Homeros, mar ek nei it earder troch Bruinsma út it Gryks oersette komyske drama De Striid tusken de froasken en de mûzen, skreaun troch Pseudohomeros, yn in gâns oare tiid (mooglik earste ieu foar Christus). It satiryske elemint yn de Katmûzeoarloch as bespotting fan de doetiidse polityk hoeft net ûnderskat te wurden. Wer in moai linige oersetting fan in oarspronkelik Grykse tekst troch Klaas Bruinsma.

Klaas Bruinsma
Paperback
135 pagina’s
Uitgeverij Elikser