Kategoryen

No products in the cart.

De Kaartlizzer

Hjerre Gjerrits van der Veen

11,25

Details

De Kaartlizzer (1856) fertelt in skiednis fan begearte en bedroch dy’t him ôfspilet yn in broeiske sfear fan rabberij, byleauwe en erotyk. It is it ferhaal fan in groeiende spjalt tusken man en wiif. Hy in bolderbast dy’t it leauwe ôfsward hat, sy fynynlein, from foar de hân, bang en byleauwich. In kaartlizzer hat har foarsein dat har man stjerre en sy boerinne wurde sil, en dan begjint se út te sjen nei de dea fan har man. Troch it tapassen fan flash backs en toanieldialogen en troch it efterhâlden fan ynformaasje liket it ferhaal ynearste in puzzel dy’t de lêzer oplosse moat. Oan ‘e ein falle de stikken teplak yn in flymskerp portret. Ferskynd yn de earst rige Fryske Klassiken.