Kategoryen

No products in the cart.

Fryske produkten

Sykest in typysk Frysk kadootsje? Of wolst in leuk Frysk kaartsje stjoere? In bertekaartsje of jierdeikaartsje yn dyn memmetaal is wol sa persoanlik. By de Afûk fynst Frysk tekstyl, Fryske snypsnaren, Fryske sûvenirs, posters, kaarten en tekstbuorden. Oftewol, de moaiste Fryske produkten.

Toan 343–360 fan 'e 390 resultaten

Yn winkelwein
Pannelapen
5,95
Yn winkelwein
Brilledoekje
3,25
Yn winkelwein
Magneet Aldehou
2,95
Yn winkelwein
Ovenwanten
6,95
Yn winkelwein
Mouwe-embleem Fryske flagge
2,95
Yn winkelwein
Teedoek – Oeral skynt deselde sinne… blau
5,50
Yn winkelwein
Breaplanke “Bûter, brea…”
8,95
De sterkste fietskaart van de regio
Yn winkelwein
De sterkste fietskaart van de regio – Friesland
10,90
Waskhantsje Fryslân
Yn winkelwein
Waskhantsje Fryslân
2,50
Handoek Fryslân
Yn winkelwein
Handoek Fryske flagge
10,95
Teedoek -Oeral skynt deselde sinne...
Yn winkelwein
Teedoek – Oeral skynt deselde sinne… read
5,50
Gastedoek Fryslân
Yn winkelwein
Gastedoek Fryslân
4,50
Yn winkelwein
Fryslân tas
22,50
Magneet kalinder
Yn winkelwein
Magneet kalinder Fryske kij
9,95
Ynterfryske dikekaart
Yn winkelwein
Ynterfryske dikekaart
1,00
Fryske wimpel
Yn winkelwein
Friese wimpel met houten stokje – 3 meter
23,00
Yn winkelwein
Pet – Friese vlag Blauw
9,95
Ringbân Fryslân
Yn winkelwein
Ringbân Fryslân
3,95

Fryske kaarten en posters
Wat is der no moaier as in kaartsje yn it Frysk stjoere? Folle persoanliker! Wy hawwe de moaiste bertekaartjes, jierdeikaartsjes en leafdeskaartsjes yn ’e webshop.

Sûvenirs
Typysk Fryske sûvenirs lykas in flage foar op ’e fyts en in bôletrompke. Mar ek in kaaihinger, in spjelde en magneten. Alles yn it tema Frysk fansels!

Fryske stikkers
Hasto de populêre FRL stikker foar op ’e auto al? Of in stikker mei de Fryske flagge? Stikkers mei pompebledsjes binne der genôch yn de webshop fan de Afûk.