Kategoryen

No products in the cart.

Vitae Abbatum Orti Sancte Marie

Ferskate skriuwers

49,00

Detailsit boek beskriuwt fiif libbens fan abten fan it kleaster Mariëngaarde yn Fryslân. Dat kleaster waard yn 1163 by Hallum stichte. De libbens foarmje de wichtichste boarne fan wat wy ôfwitte fan it Fryske kleasterlibben yn de Midsieuwen. Yn dizze nije edysje (de oare wie fan 1879) binne de Latynkse teksten njonken in moderne Nederlânske oersetting set. Mei byldmateriaal en ynlieding dêr’t it Fryske kleasterlibben en de Fryske maatskippij út dy tiid yn beskreaun wurde.

De abtenlevens van het in 1163 gestichte premonstratenzer klooster Mariëngaarde bij Hallum vormen de belangrijkste bron voor onze kennis van het Friese kloosterwezen en de Friese maatschappij in volle Middeleeuwen. In deze nieuwe editie – de vorige dateert uit 1879 – gaan de teksten vergezeld van een parallelvertaling in modern Nederlands. De inleiding behandelt niet alleen vorm en functie van de vitae, maar ook de geschiedenis van Mariëngaarde, het Friese kloosterwezen en de Friese maatschappij.

Relatearre produkten

JanMurk de Vries
Yn winkelwein
Nij
17,50
IJsmeester
Yn winkelwein
Nij
20,00
In de melk brokkelen
Yn winkelwein
Nij
24,90
Ik fyn dy sa leaf
Yn winkelwein
Nij
1,00