Sipke’s Elfstedentocht / Sipke syn Alvestêdetocht

Lida Dykstra

7,50

Details

Pake Pipermûs docht mei oan de Alvestêdetocht, dat fynt er it moaiste wat der is. Wat er net wit is dat Sipke, syn pakesizzer, stikem yn syn tas krûpt is, want Sipke woe ek sa graach meiride en Fryslân sjen.

Sipke’s Elfstedentocht / Sipke syn Alvestêdetocht ferskynt yn it ramt fan 65 jier Gouden Boekjes. 

Aksje
Yn it boekje sit in iisstimpelkaart dêr’t elkenien dy’t it boekje hat yn de perioade fan 1 april – 1 oktober 2018 yn alle âlve stêden fergees in ijsje mei helje kin. By in folle stimpelkaart wachtet harren in ferrassing yn de Afûk winkel.

Utfiering: Ynbûn
ISBN: 978 90 47625179