Kategoryen

No products in the cart.

Wurdboek fan de Fryske taal diel 24

Ferskate auteurs

58,50

Details

It WFT-projekt omfettet alderearst de wittenskiplike beskriuwing fan de wurdskat fan it Nijfrysk (it Frysk sûnt 1800). Yn it wurdboek wurdt it Frysk út it tiidrek 1800-1975 beskreaun. It neislachwurk is twatalich, de ferklearringen wurde jûn yn it Nederlânsk. De redaksjefaze is yn 2009 ôfsletten. It earste diel ferskynde yn 1984, it 25ste en lêste diel waard op 11 novimber 2011 presintearre.