Kategoryen

No products in the cart.

Stofsûgersjongers - Stofzuigerzangers

Tsead Bruinja

22,50

Details

Op 19 april 2010 stjoerde saksofoaniste Femke IJlstra in mailtsje nei dichter Tsead Bruinja oft hy wat fielt foar in gearwurking; in nij projekt mei poëzij en moderne klassike muzyk wêrby’t de langstme nei it dielde Fryske ferline in belangrike rol spylje soe. Bruinja skreau in gedicht oer in buorfrou út it doarp dêr’t er opgroeide, dy’t ûnder it stofsûgjen fan de foarkeamer, mei op ‘e achtergrûn de Arbeidsvitaminen, goed yn ‘e gaten hold wat der allegear foarby kaam. Sa krige it projekt de titel Stofsûgersjongers / Stofzuigerzangers. It gedicht oerlibbe de de seleksje fan de bondel net, mar de titel waard meinommen. Op oanstean fan Bruinja waard ek gearwurking socht mei byldzjend keunstner Mirka Farabegoli. It begûn as in idee foar teaterprogramma en waard in boek, in cd mei gedichten, komposysjes en etsen oer thúskomme yn de breedste sin fan it wurd. Thúskomme yn it no, yn it ferline en hoe mooglik en ûnmooglik soks is.

De pers oer Stofsûgersjongers – Stofzuigerzangers, 2013:

– Sa as it measte wurk fan Bruinja, binne de gedichten tagonklik en geane oer gefoelens dy’t eltsenien begrypt en werkent. Hij slagget deryn om yn de Nederlânske oersettings dyselde toan te treffen en de oersettings binne sadwaande like oertsjûgjend as de Fryske orizjinelen.-  Jury Obe Postmaprijs 2016

-Tsead Bruinja is in dit boek, zoals vaker in zijn gedichten, open over zijn leven, zijn dromen, vrouw en vrienden; meestal opgewekt, maar ook melancholiek. Hij schrijft zonder pretentie, sympathiek en humoristisch. – Remco Ekkers in de Poëziekrant

– Bruinja hie him as dichter al bewiisd. Dochs hat er yn dizze bondel syn eigen lûd noch wer ferheldere en ferdjippe, faak feilleas sekuer yn ’e dingen dy’t er sizze wol. – Eppie Dam in de Leeuwarder Courant

Frysk en Nederlâns, ynbûn, yllustrearre, 128 siden mei cd, Afûk, twadde printinge