Kategoryen

No products in the cart.

Sjen - Bloemlezing

(Sjen - Blomlêzing)


Willem Winters

20,00

Details

Dit boek jout in kar út it wurk fan Willem Winters en ferskynt by gelegenheid fan de 75e jierdei fan de auteur.

Begjin tachtiger jierren fan de foarige iuw oppenearre Winters him as stikjeskriuwer, sawol yn it Nederlânsk as it Frysk. As stikjeskriuwer hat er sûnt dy tiid meiwurke oan in ferskaat oan tydskriften en oarsoartige útjeften, sa as oan de Fryske tydskriften Hjir, Ensafh, Trotwaer en De Moanne, mar ek de Leeuwarder Courant wie foar him in wichtich publikaasjekanaal, en dêrnêst stiene stikjes fan him yn bygelyks de Dagkranten fan it Noordelijk Filmfestival en yn de ‘uitgids’ Uit in Leeuwarden.

Mei in seleksje út dy rûnom ferskynde stikjes wol dizze blomlêzing in byld jaan fan Winters syn breed útwaaierjend skriuwerskip. De blomlêzing hat de titel Sjen meikrigen, want op ‘sjen’ mei in pear spesjale eagen berêst in protte wat Willem Winters oan it papier tabetrout.

Author : Willem Winters ISBN : 9789074516426 New label : 1 Pages : 248 Language : Frysk Nederlânsk Publisher : Hispel Format : paperback Kategory: , , .