Kategoryen

No products in the cart.

Naozoemerlaand - verhaelen

Johan Veenstra

16,95

Details

Naozoemerlaand is in prachtige bondel mei 28 oandwaanlike ferhalen. Johan Veenstra skriuwt lykas altyd byldzjend en werkenber oer hiel ferskillende minsken. It soe dyn neiste wêze kinne, in buorman of in âlde kennis. It kin de skriuwer sels wêze of de lêzer. De lêzer sjocht it libben fan al dy minsken en wat se meimeitsje om sa te sizzen foar syn eagen barren en libbet mei de personaazjes mei. En dat allegearre yn it moaist tinkbere Stellingwerfsk. Lit dy meinimme, ferrasse en oandwaanzje troch de skriuwer. Mar genietsje foaral fan al dy bysûndere en moaie ferhalen.

Johan Veenstra hat dit boek hast hielendal yn coronatiid skreaun doe ‘t er samar ynienen nergens mear hinne koe om ferhalen te fertellen. Mar skriuwe koe er gelokkich noch wol! It earste ferhaal, Waeterpreens, is skreaun yn septimber 2019, flak foardat dat ferfelende firus ús oerfoel. It lêste ferhaal, San Fernando, is fan augustus 2022, doch we foar in grut part fan corona ferlost wienen. Wat fynt de skriuwer eins sels fan syn nije boek?

Johan Veenstra: Oan de iene kant fyn ik dit de moaiste ferhalen dy ‘t ik ea skreaun ha. Oan ‘e oare kant bin ik altyd ûnwis. Dat ha ik eins by elk nij boek. Is it wol wat? tink ik dan by mysels. Ik bin nea sa oertsjûge fan myn eigen kinnen. Mar dat is miskien ek mar goed.

 

ISBN : 9789064662065 Author : Johan Veenstra Publisher : Stichting Stellingwarver Schrieversronte New label : 1 Pages : 224 Language : Stellingwerfs Format : ynbûn Kategory: , , .