Kategoryen

No products in the cart.

Midfrysk Goud

Eric Hoekstra

18,50

Details

Midfrysk Goud
In fermaaklike, ferrassende en oansprekkende bondeling fan Midfrysk wurk
It bêste út ’e 17e iuw yn goed lêsber Frysk

 

Yn dizze blomlêzing behannelet Eric Hoekstra ûnder oaren ûndogenske lietsjes fan Giacomo Vredeman, it petear tusken mem en dochter oer de leafde yn Johan fan Hichtum syn Ansk en Houk, Deiboek en reis fan Jan van Vliet, De Sprekwurden fan Jurjen fan Burmania, de lyryske Gysbert Japicx en Gysbert Japicx as kristen en as kluchtige moralist. Alle stikke binne foarsjoen fan in ynlieding en sa nedich útlis. In fermaaklike, ferrassende en oansprekkende bondeling.

 

Mei dizze blomlêzing besykje ik ús perspektyf op Fryske literatuer yn de 17e iuw by te stjoeren. It byld sa’t it no is, wurdt iensidich beskaat troch de reuzefiguer fan Gysbert Japicx. Syn wurk wurdt ferhearlike, net kritysk hifke, en it wurk fan in Van Hichtum wurdt sûnder fierdere analyze as ynferieur beskôge.

Frysk, paperback, 170 siden

Relatearre produkten

Nij
Oanbieding
Original price was: €17,14.Current price is: €13,99.