Kategoryen

No products in the cart.

Lokkich binne jimme!

9,95

Details

It Evangeelje fan Mattéus op ‘en nij oerset foar alle Friezen

Net fan brea allinne sil de minske libje, mar fan elk wurd dat klinkt út ‘e mûle fan God. Dit is in oersetting fan it Evangeelje fan Mattéus, út ‘e oarspronklike grûntaal yn it Frysk fan dizze tiid. By elk haadstik is in foto ôfprinte, dy’t it ferhaal fan Mattéus ferbynt mei Fryslân en de Friezen.

De oersetting is makke troch Dr. Liuwe H. Westra, ûndersiker by Fakulteit Katolike Téology fan ‘e Universiteit fan Tilburch en dosint oan ‘e Protestantse Téologyske Universiteit te Grins.

Arno Brok, kommissaris fan ‘e Kening: ‘In tige wolkom foarbyld fan taalfernijing’.

Stifting Fryske Bibel foar de Ienentweintichste Iuw: ‘Wy hoopje, dat dizze útjefte in earste stap is nei in folsleine nije oersetting fan ‘e Bibel yn it Frysk’.

ISBN : 9789065394446 Pages : 95 Language : Frysk Publisher : Jongbloed Boeken Format : paperback Translator : Dr. Liuwe H. Westra Kategory: , , .

Relatearre produkten