Kategoryen

No products in the cart.

Krûpelhintsjes (grut)

(Krûpelhintsjes)


Auck Peanstra

9,95

Details

Frysk printeboek fan it jier! In boek fol nije ferskes foar pjutten. Om foar te lêzen en op te sizzen.
Op alle siden stiet in leavehearsbistke, kinsto it fine?

Der is ek in lytsere ferzje fan dit boek te krijen.

Besjoch hjir in filmke fan de ynhâld fan it boekje op Instagram.


Antje van Schepen: “De ferskes hawwe allegear in fijn ritme, einrym, en binne foar lytse bern maklik mei te sizzen en te sjongen. Se binne kwa lingte ek presys goed; net te lang en net te koart. Thús binne se fijn foar in foarlêsmomintsje, op skoalle of op it pjutteboartersplak leuk as taalmomint of energizer tuskentroch. Ek liene de ferskes har goed om der bewegings by te meitsjen. De ferskes kinne sawol ‘los’ as by in tema brûkt wurde. De ferskes oer skeetsjes en de ûnderbroekmûtse binne ek gewoan de ûnderbroekelol dy’t by dizze leeftiid passet.” Lês hjir de folsleine resinsje.

Author : Auck Peanstra Illustrator : Yke Reeder ISBN : 9789062738083 Language : Frysk Publisher : Afûk Format : ynbûn Kategory: , , , , .