Kategoryen

No products in the cart.

Jeltsje fan Ieme tou

Wytske Bakker-Veninga

19,50

Details

Jeltsje wurdt troch har heit Ieme besteld by boer Hessel Brandsma. Ieme hat as bynamme ‘tou’, fanwege de negoasje fan allegear guod dêr’t hy mei by de doarren lâns sutelet. It is skraabjen om ’e kant en hy kin de fertsjinst fan Jeltsje skoan brûke. Mar dan komt boer Brandsma Jeltsje tenei nei in jûn fan ôfwaaid praat en dat bliuwt net sûnder gefolgen. Brandsma soarget derfoar dat Jeltsje de oerstek nei Kanada makket, tegearre mei Ike Molenaar, dy’t tinkt dat it berntsje fan him is. Jeltsje ûntsnapt hjirmei oan in libben fan wrotten en earmoede, mar it libben yn de frjemdte is ek net maklik.

It boek begjint mei de besite fan dizze soan, Klaas, oan Brandsma, as dy al op leeftyd is. Doarpsgenoaten werkenne yn him it stal fan de Brandsma’s en hy moat ek oan syn soan Wybrand tajaan dat er safolle jierren lyn in misstap makke hat. De famylje tinkt dat Klaas op de pleats of op jild út is en se ha gjin idee fan de wei dy’t Jeltsje mei har húshâlding ôflein hat. Sa leart hy syn famylje goed kennen en hy wurdt dêr net fleurich fan.

In oansprekkend, flot skreaun famyljeferhaal, dat begjint yn de jierren fyftich fan de foarige iuw, doe’t in protte minsken de oertocht nei it lân fan dream en winsken makken.

Wytske Bakker-Veninga (1925) hat al hiel wat wurk op har namme stean, benammen romans en koarte ferhalen. Oan dizze roman hat se de lêste seis jier wurke.

Author : Wytske Bakker-Veninga ISBN : 978946365354 New label : 1 Pages : 202 Language : Frysk Publisher : Elikser Format : paperback Kategory: , , , .

Relatearre produkten