Kategoryen

No products in the cart.

Oanbieding!
Oanbieding

It piipjen fan de proai

Sjoerd Bottema

Original price was: €17,50.Current price is: €5,00.

Details

Ferhalen oer de pynlike humor fan it bestean.”(….) frou Melchert wie noch mar krekt widdo of op de radio waard har man silger suver alle dagen tasongen: Willem, word wá-akker, Willem! Willem, word wá-akker, Willem!”

 

Patat mei mayonêze en in bearelul, dat is it keninginnemiel fan de widdo Melchert – Van Beyma thoe Kingma alias Bontsje fan Swarte Willem. De earste bút yn har jacht nei it gelok. Mar dêr bliuwt it net by. Bontsje wol de spoeken fan it ferline begrave en oan har takomst bouwe, net langer proai wêze mar jager. Dêr mei stiet sy model foar de personaazjes dêr’t it yn dizze ferhalen om draait: proai of jager en soms allebeide.” (….) it is de efterfolger dy’t him stjoere lit troch dejingen dy’t er folget, it wurd seit it al, hy folget. Hy folget en sy kieze it paad. De jager dûnset nei it piipjen fan syn proai en net oarsom.