Kategoryen

No products in the cart.

De natoer

12,95

Details

Stevich kartonboekje foar pjutten mei lûden út de natoer

Wat hearst? Witsto hoe’t in kikkert klinkt? Of in ûle?
Wat fynst it moaiste?

Ek ferskynd yn dizze rige: Ynstuminten

Fan 1 jier ôf.

————————————

Sita: “It is wat my oangiet in edukatyf en learsum boek. Foaral foar jonge bern is it hiel nijsgjirrich. Se kinne sels de lûdsjes oansette troch mei de fingers op it wite rûntsje te drukken.” Lês hjir Sita har hiele resinsje >>>

Tryntsje: “De kleurige platen nûgje út om mei dyn bern te praten oer wat der te sjen is. Sa stiet op de earste bledside in kikkertsje dat op in pompeblêd sit en dat kweaket asto dyn finger op it rûntsje leist. Op de achtergrûn springt in kikkertsje it wetter yn en fljocht in libel foarby.” Lês hjir Tryntsje har hiele resinsje >>>

Relatearre produkten