Kategoryen

No products in the cart.

Nij

De Letterfretter

Lida Dykstra

18,99

Details

De Letterfretter, de Letterfretter fynt alle lûden like lekker

In sinnebaaiende pappegaai, in gouddo en in sliepperich rûpke, de letterfretter komt alderhande bisten tsjin op syn reis troch Fryslân.

Hy is op syk nei Fryske lûden (klinkers), sa as de Â, de OA, de II en al dy oaren, want dêr is er sljocht op. Folgje de letterfretter op syn reis en lear boartsjendewei alle Fryske lûden en de aldermoaiste Fryske wurden.

Yn De Letterfretter steane 47 gedichten fol taalrykdom, mar ek mei humor, dat is Lida Dykstra wol tabetroud. Dat alle lûden dy’t yn it Frysk foarkomme yn dit boek systematysk op in rychje steane, makket fan De Letterfretter in nije klassiker dy’t yn gjin inkelde boekekast ûntbrekke mei.

Fan 0 – 110 jier

‘De letterfretter is foar jong en âld in skatkiste fan it Frysk, dêr’t eltse kear wer wat nijs yn te ûndekken falt.’– Yvonne Dijkstra,  Friesch Dagblad, 4 febrewaris 2023.

 

Author : Lida Dykstra ISBN : 9789493318007 New label : 1 Pages : 119 Language : Frysk Publisher : Afûk Format : ynbûn Illustrator : Berber van den Brink Kategory: , , , , , , .