No products in the cart.

Kategoryen

No products in the cart.

De fiifde dei (5 boekjes)

Praat mar Toaniel!

25,00

Details

Groep 8 nimt ôfskie fan master Freek. Mar hoe dogge jo dat? Der wurdt in hiel leuk ôfskiefeest betocht, mar wat bart der as in groepke âldere bern de feestfierders dwers begjint te sitten? Komt it dan wol klear mei alle moaie plannen?

In rige fan 12 toaniellêsboekjes foar de groepen 5 oant 8 fan it primêr ûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. Dyn gefoelens en gedachten bringst yn dyn eigen taal it bêste ta útdrukking. By Praat mar Toaniel! geane learlingen op in fleurige en ynspirearjende wize mei Frysktalige toanielteksten oan de slach. It lêzen en spyljen fan teaterstikken yn it Frysk set oan om mear Frysk te lêzen, te praten en mooglik ek te skriuwen.

Kombinaasjetip: By in tal fan de útjeften fan de ‘Praat mar Toaniel!-rige binne nijsgjirrige Projekten foar it primêr ûnderwiis ûntwikkele. Do fynst dy Projekten yn de Fryske metoade ‘Spoar 8’.