Kategoryen

No products in the cart.

Nij

heit en mem magazine /tydskrift nr. 2 2019

0,00

DetailsHawwe jim de nije heit&mem al sjoen?? Yn it blêd fynst dit kear û.o. artikelen oer de foarlêshûn, ‘bedplassen’, wenje, wurkje en ite op in frachtskip, ‘buurgezinnen’, heit&heit en oarsoarte húshâldingen.

It blêd wurdt yn in oplaach fan 40.000 stiks troch hiel Fryslân rûnbrocht, by biblioteken, skoallen, sikenhúzen en bernedeiferbliuwen.

Wolsto tenei ek graach de heit&mem útdiele op dyn skoalle, evenemint of organisaasje? Stjoer dan in mailtsje nei ynfo@heitenmem.nl.
Mear ynformaasje en de ferspriedingslist fynst hjir.

Kinst ek in eksimplaar thús besoarge litte, it blêd is hjir online te bestellen en dan betellest allinne de ferstjoerskosten.
Do meist net mear dan 1 eksimplaar bestelle. Wolst graach mear ha om út te dielen? Nim dan efkes kontakt mei ús op.

De heit&mem is hjir online yn te sjen.

In protte lêswille tawinske!

Relatearre produkten

Poster - in mem foar altyd
Yn winkelwein
Nij
2,50
lytse prinsesse
Yn winkelwein
Nij
2,50
Set 'm op! Wy tinke oan dy!
Yn winkelwein
Nij
1,00
Ik hoopje datst dy gau wer wat better fiele silst...
Yn winkelwein
Nij
1,00